Jogi nyilatkozat

Újbuda Közösségi Portál általános jogi nyilatkozata

 

Adatkezelés:
Adatkezelőnek jogában áll a szabályzatot egyoldalúan módosítani, az új szabályzat életbe lépését megelőzően – minimum 10 nappal – kötelezően tájékoztatja a felhasználókat annak módosulásáról. Azt követően a felhasználó dönti el a módosítás elfogadását, vagy a regisztráció törlését igényli.
Az adatkezelési szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, amelyek a weboldalon megjelenő harmadik személy(ek) hirdetéseihez, nyereményjátékaihoz és minden egyéb megjelenéshez kapcsolódnak.

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: 03344-0001

 

Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelő jogosult a regisztrált felhasználók számára e-mail formájában a szolgáltatásokkal összefüggő tájékoztató leveleket küldeni (illetve egyéb információkat tartalmazó leveleket). A regisztrációval a felhasználó beleegyezik ebbe, amiről a későbbiekben  joga és lehetősége van leiratkozni.

 

Adatokkal való visszaélés, felelősség
A felhasználók az oldal szolgáltatásainak használata során tudomásukra jutott más felhasználók adatait kötelesek üzleti titokként kezelni és nem áll jogukban azt az érintett előzetes hozzájárulása nélkül mások számára semmilyen módon – fórum, üzenőfal, e-mail egyéb fel nem sorolt helyek – nyilvánossá tenni. Amennyiben bárki tudomására jut, hogy az adataival az előzetes hozzájárulása nélkül visszaéltek, nyilvánosság elé helyezték, úgy ezt az adatkezelő felé jelezheti, aki ennek megfelelően megteszi a szükséges lépéseket.
Az adatkezelő – lehetősége szerint – az adatokat eltávolítja, felszólítja a felhasználót a jogsértő magatartás befejezésére, majd a legvégső esetben jogi útra helyezi a jogsértő felhasználó felelősségre vonását. A jogsértő eljárás során az adatkezelő együttműködik az illetékes hivatallal a jogsértés mielőbbi megszüntetése és a jogsértő személy(ek) felelősségre vonása érdekében.

Jogérvényesítés

A felhasználók észrevételeikkel, panaszaikkal fordulhatnak az adatkezelőzöz, aki lehetőségei szerint mindent megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.Panasz, jogorvoslati lehetőség:Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf. 40
Telefon: +361-475-7186, 475-7100
Fax: +361-269-3541
Email: adatved@obh.hu

 

Egyéb rendelkezések:

1. Az Újbuda Közösségi Portál felhasználói nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a portál szabályzatának megfelelő módon fejthetik ki.

2. Az Újbuda Közösségi Portál egyes funkcióit (hozzászólás,hír beküldése,chat,fórum,stb…) csak a regisztrált felhasználók vehetik igénybe. A hozzászólások tartalmáért a portál tulajdonosa semminemű felelősséget nem vállal.

3. Egy hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, továbbiakban követelése nem származhat ebből.
Az portál tulajdonosa saját belátása és érdekei szerint- szabadon rendelkezik az oldalon közzétett hozzászólásokkal.

4. A portál tulajdonosa indoklás nélkül törölhet hozzászólást/hozzászólásokat (és az arra érkezett válaszokat),  témát vagy módosí­thatja a topic cí­mét, ha:

 • a vitapartner, vagy más személyét sértő hangnemű,
 • személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,
 • adatvédelmi törvényeket sértő,
 • agresszí­v, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,
 • politikai tartalmú véleményt közöl,
 • a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhí­vást, vagy arra jelentkezést tartalmaz,
 • a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sért,
 • népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, akár burkolt formában,
 • más személyes adatait nyilvánosságra hozza,
 • nem a vita tárgyával vagy a topic cí­mével összefüggő,
 • már meglévő hozzászólást vagy topicot ismétel,
 • törölt hozzászólást idéz vagy ismétel,
 • bújtatva vagy közvetlenül valakinek a cégét, szolgáltatásait reklámozza,
 • nicknevet (felhasználó nevet) sértő vagy lejárató, alpári cí­mű vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó,
 • valaki sérelmezi a róla nyitott topicot,
 • a kulturált, folyamatos társalgást feltünően és szándékosan akadályozó vagy zavaró,
 • a portál tulajdonosa technikai vagy tartalmi rombolásnak minősí­ti,
 • a témához a megnyitást követő 3 hónap alatt nem érkezett egy hozzászólás sem,
 • az Újbuda Közöségi Portál a témának nem kí­ván nyilvánosságot biztosí­tani.

5. A tulajdonos indoklás és értesí­tés nélkül korlátozhatja, letiltja a hozzászólót, ha:

 • rendszeresen, szándékosan a moderátori alapelvekbe ütköző módon vagy tartalommal szól hozzá,
 • törölt hozzászólást idéz vagy visszamásol,
 • a felhasználó neve vagy emailcí­me közismert közéleti vagy történelmi személyiség, népcsoport, szervezet vagy intézmény nevével egyezik, illetve arra utal, vagy azzal közvetlenül összekapcsolható, kivéve, ha a nick és a hozzászóló azonosságáról meggyőződtek,
 • a felhasználó neve megtévesztésig hasonlí­t már bejegyzett nickre
 • a felhasználó neve obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, burkolt, vagy nyí­lt reklámhordozónak tekinthető,
 • a felhasználó neve jogszabályi értelemben védett név,
 • a felhasználó neve más jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
 • tevékenysége jelen moderálási elvekkel ellenkezik,
 • a moderátor felszólí­tásának ismételten nem tesz eleget.

 

Kapcsolódó jogzsabályok:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelmére és a közérdeklő adatok nyilvánossága
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

———————————————
Jelentkezés nyereményjátékra:
Az Újbuda Közösségi Portál (www.ujbudaportal.hu) üzemeltetője kizárólag a játékok internetes megjelenítését biztosítja, a sorsolást és a játékot a nyeremény felajánló cég szervezi, illetve biztosítja a nyeremény eljuttatását a nyertesnek.
A nyereményjátékra történő felajánlással a felajánló cég (személy) kötelezettséget vállal arra, hogy a nyereményjátékokra vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tesz, az előírt adó- és járulékfizetéseket teljesíti.

Főbb rendelkezések:
A tárgynyeremények készpénzre nem válthatóak át.

 • A nyereményeket a felajánló cég juttatja el a nyerteseknek.
 • Egy személy csak egyszer regisztrálhat. A felhasználók adatait folyamatosan ellenőrizzük és amennyiben egy személy többször is regisztrált, kizárólag a dátum szerinti első regisztrációja érvényes. A másik, vagy többi regisztrációját automatikusan töröljük.
 • Kizárólag a felhasználó regisztrációjához tartozó teljes névre (vezetéknév, keresztnév) és a postai címére érvényes a nyeremény.
 • Amennyiben a nyertes 30 napon belül nem jelentkezik a nyereményéért, nyereményigénye elévül.
 • A nyertesek a regisztrációval és a játékban való részvétellel hozzájárulnak a nevük és lakhelyük településnevének (pl. Budapest) weboldalon való közléséhez.
 • A felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a játékon való részvétellel az általa megadott válaszok, neve, e-mail címe átadásra kerül a fejajánló cégnek, ezáltal a felajánló cég, illetve az Újbuda Közösségi Portál marketing célzatú ajánlattal megkeresheti a résztvevő játékosokat.
 • A felhasználó a regisztrációval hozzájárul, hogy az Újbuda Közösségi Portál – mint klubtag – e-mail formájában havi 2-3 alkalommal információs levelet küldjön a kerület híreiről, esetleges új szolgáltatásairól.

Felhasználó a szabályzat elfogadásával igazolja, hogy annak minden pontját ismeri és elfogadja, annak ismeretében regisztrál portálunkra.