Iskolamentő akciók a Farkasréti iskolában

Szeretnék további friss híreket kapni!

Iskolamentíľ akciók a Farkasréti iskolában

Már csak kevesebb mint 4 hét van hátra a XI. kerületi önkormányzat testületi ülésééig, ahol a képviselíľk 50 évre elíľre meghatározzák a Farkasréti Általános Iskola sorsát. A szülíľk több rendezvény szervezésével is készülnek. Az egyik kisdiák zenés videót állí­tott össze, tiltakozásképpen az iskolája privatizációja ellen.

Az iskolában a korábban rendszeresen megtartott „Farkasréti esték” cí­míť rendezvénysorozatot kí­vánja felújí­tani az Öregdiák Egyesület. Az iskolával együttmíťködve kerül sor az elsíľ elíľadásra. A téma: Wass Albert munkássága, születésének 100. évfordulója alkalmából (február 14. 18h)

2008. február 19.: az iskola alapí­tásának 77. évfordulója - Ennek keretében délelíľtt a „Miért szeretem a Farkasrétit?” cí­mmel meghirdetett rajz-, fotó- és fogalmazás-pályázat eredményhirdetésére és a legjobb míťvekbíľl készült kiállí­tás megnyitására kerül sor.

-Délután 4 órától békés, politikamentes demonstrációra készül több szervezet az iskola elíľtt. A farkasréti szülíľk mellett a Sasadon míťködíľ civil szervezetek, és a gyermekek érdekeinek védelmét segí­tíľ országos szervezetek is készülnek arra, hogy csendesen ünnepeljék meg együtt az iskola talán utolsó születésnapját, s gyújtsanak meg együtt 77 gyertyát.

-Este 7 órától jótékonysági estet szervezünk az iskola alapí­tványa számára, amelyen a jelenlegi és volt diákok lépnek fel. Az est bevételét az iskola-privatizáció megakadályozására fordí­tott jogi költségek fedezésére fordí­tjuk.

Szakértíľk bevonásával készül egy tanulmány, amely összefoglalja az iskola magánkézbe adási kí­sérletének történetét, körülményeit, gazdasági számí­tásokat és a jogi hátteret. (Várhatóan jövíľ héten tudjuk a sajtó rendelkezésére bocsátani.)

A Farkasréti Iskola egy diákja készí­tett egy zenés összeállí­tást "A kistestvérem hova fog iskolába járni...?" cí­mmel. Jó szí­vvel ajánlom a figyelmébe: talán más megvilágí­tásba kerülnek az eddigi rideg számok, adatok és tények, amikor egy, az iskoláját féltíľ gyermek szemszögébíľl próbáljuk megérteni, mi is zajlik december közepe óta Sasadon. A videó megtekinthetíľ itt: http://www.indavideo.hu/video/Farkasreti_iskolamentes

A Farkasréti Iskola Szülíľi Munkaközössége


Miről olvasnál szívesen itt a portálon?

Kérjük írd meg nekünk.
*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Név*:

E-mail cím*:

Üzenet (röviden, 1 mondatban)* :

A javaslatok a szerkesztőség e-mail címére érkeznek. Azt a honlapra nem tesszük ki. Köszönjük.